Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska

 

HISTORIA KATEDRY

 

 

 

 

 

                                                          

 

Lata 1952 - 1968

Początkiem samodzielnej działalności był rok 1952 kiedy to w dniu 1 września wprowadzono reformę studiów i reorganizację wydziałów AGH, co spowodowało daleko idące zmiany w strukturze Katedr, także na Wydziale Górniczym, czego efektem było podzielenie dotychczasowej Katedry Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej na trzy odrębne jednostki, w tym Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin.

 

Kierownikiem nowoutworzonej Katedry Przeróbki Mechanicznej Kopalin został zastępca profesora mgr inż. Włodzimierz Stępiński. Katedra w tym czasie funkcjonowała na wydziale obok dziewięciu innych Katedr. Rok 1952 był także początkiem specjalności dydaktycznej „Przeróbka Kopalin Stałych”, a przy Katedrze już działało Koło Naukowe studentów, jedno z ośmiu działających na Uczelni.

 

Korzenie przeróbki mechanicznej kopalin sięgają jednak dużo wcześniejszych lat działalności Uczelni. Za twórcę tego zakresu dydaktyki i nauki powszechnie uznawany jest prof. zw. inż. Henryk Czeczott, były profesor Instytutu Górniczego w Petersburgu, który powrócił do Polski w 1922 roku, rozpoczynając pracę w AGH, a następnie w roku akademickim 1925/26 był dziekanem na Wydziale Górniczym.

 

Kontynuatorem prac i wykładów w zakresie przeróbki był następnie doktor nauk technicznych z zakresu górnictwa, wkrótce profesor nadzwyczajny, Witold Budryk – Dziekan Wydziału Górniczego w latach 1936-39 i 1945-48, który w roku akademickim 1931/32 został dyrektorem Zakładu Górnictwa I i Przeróbki Mechanicznej.

 

W powstałej w 1952 roku Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin pod kierownictwem profesora Stępińskiego kilka osób broniło prace doktorskie, trzech pracowników Katedry uzyskało tytuł doktora habilitowanego oraz powstały liczne prace naukowe. Katedra była wówczas jedyną jednostką w Polsce zajmującą się na poziomie naukowym zagadnieniem ekonomiki procesów wzbogacania kopalin użytecznych, w czym wybitną rolę odgrywał prof. Stępiński. Profesor Stępiński był bardzo cenionym naukowcem ściśle współpracującym z odbudowującym się przemysłem.

 

W roku 1968 prof. Stępiński przeszedł na emeryturę, chociaż nie zerwał kontaktu z Uczelnią,
a kierownictwo Katedry przejął doc. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba.

 

                        Lata 1969 - 1986

W roku akademickim 1969/70 zaczyna funkcjonować struktura instytutowa wyższych uczelni. Dyrektorem Instytutu Przeróbki Surowców Mineralnych zostaje kierownik Katedry, już prof. nadzw., K. Sztaba, który powiększając obsadę personalną, wzbogaca równocześnie jej profil zawodowy o matematyków, fizyków, chemików i biologów. Instytut składa się wówczas
z 5 zakładów. Prof. K. Sztaba w latach 1969-1972 pełni równocześnie funkcję Prorektora ds. Kształcenia Kadr. Instytut Przeróbki Surowców Mineralnych bierze aktywny udział w pracach badawczych na rzecz dynamicznie rozwijającego się polskiego górnictwa, współpracując z różnymi instytucjami do tego powołanymi. Współpraca ta owocuje dużą ilością publikacji i referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Poszerzenie tematyki prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie o szeroko rozumiane wykorzystanie wzbogacanych surowców, znajduje odbicie w zmianie nazwy w roku 1974 na Instytut Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych. Prace naukowe, w tym okresie, prowadzone są pod kierownictwem wielce zasłużonych dla Zakładu samodzielnych pracowników: profesorów Władysława Pilcha, Wiktora Pudło, Józefa Stachurskiego, Kazimierza Sztaby, oraz docentów Wiesława Długosza, Zbigniewa Michałka.

 

W 1985 r. dyrektorem Instytutu zostaje doc. dr hab. inż. Antoni Siwiec. Po zmianie ustawy
o szkolnictwie wyższym w roku 1993 i zmianie Statutu AGH w miejsce instytutów powstały zakłady i katedry jako podstawowe jednostki wydziałów. IPiWSM przekształcił się w Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. Kierownikiem tej jednostki jest nadal, do roku 1996, dr hab. inż. prof. AGH A. Siwiec.

 

                        Lata 1986 - 2005

Funkcję kierownika Zakładu w latach 1996-99 pełni dr inż. Zofia Blaschke, a w okresie 1999-2002 dr hab., prof. AGH Marian Brożek. Od 1 października 2002 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż., prof. AGH Kazimierz Trybalski.

 

W roku 2002 Zakład obchodził jubileusz. Z tej okazji zorganizowano specjalną konferencję naukową oraz zjazd koleżeński absolwentów. W okresie 50-ciu lat istnienia – w Katedrze, Instytucie i Zakładzie - wypromowanych zostało 59 doktorów, z czego w ostatnim dziesięcioleciu 11, oraz 594 magistrów i inżynierów, w tym 179 w ostatnich dziesięciu latach. Wyniki prac naukowych przedstawione zostały w 1170 publikacjach, z czego 370 przypada na ostatnie dziesięć lat. Aktualnie w Zakładzie pracuje 30 osób, w tym: 1 profesor tytularny, 4 profesorów nadzwyczajnych AGH, 12 adiunktów, 5 asystentów oraz 8 pracowników technicznych i administracyjnych.

 

Zakład wspólnie z Katedrą Przeróbki  Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej oraz Zakładem Przeróbki Kopalin i Odpadów Politechniki Wrocławskiej organizuje coroczną, Międzynarodową Konferencję Przeróbki Kopalin oraz jest współorganizatorem Konferencji z cyklu „Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych” organizowanej przez Agencję Gospodarki Odpadami AGOS S.A. Katowice oraz KGHM „Polska Miedź” S.A. Lubin.

 

Jako jednostka dydaktyczna Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH Zakład kształci studentów w specjalności „Przeróbka Kopalin Stałych”, na kierunku „Górnictwo i Geologia” oraz w specjalności „Inżynieria Mineralna” na kierunku „Inżynieria Środowiska”. Współuczestniczy także w kształceniu studentów specjalności „Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych” na tym kierunku.